Buram – Inali nda Laafia Kominey goyey se ceeciyan sooraa Tunbutu Reeǯiyoŋoo raGoy se ceeciyan sooraa Buram- Inali nda Laafiya Kominey ra, Tunbutu Laamaa (Reeǯiyoŋoo) ra

Goy se ceeciyan duurandoo :
Za gayyan ga, Tunbutu reeǯiyoŋoo ga tabati adama-iʓetaray nda duura nda politiki fonda ra. Amma jiiri 2012 ga ka kaa, Tunbutu laamaa goo torro kul ra, alaafiya nda laama taka nda boro ma nga alhakoo goy wala a ma duu a fondo ra. 2012 jiiri jiskaanayyaŋaa tee sabab ka borey lakkaley ʓumandi goyey nda misey se kaŋ ga laaley dam addin fondo ra.
Woo fonda ra «AMSS» na «goy ceeciyan»  dabari nda  «Youth Learning» gaakasinaa, Buram-Inali nda Laafiya kominey ra hala nga ma duu dalil gaabantey kaŋ se sooga arey nda woyey ga huru addin šendandiyan nda nga yenje ra.
Hala woo laasaabuyanoo ma tee ka boori, goyoo teendi nda misrwey wey : Margaro teeyan nda ceeciyan ra faabakey kaŋ goo Tunbutu laamaa ra, goyoo misey nda nga waatoo ga komin hinka ra nda ka dibaara tabatantey sambu ngi wakiiley bande.
- Bonfeeray nda alhabar ceeciyan sennikasinay ra boro foo-fooyaŋ bande nda kurayyaŋ bande komin hinkaa ra (Buram-Inali nda Laafiya).
- Margaw kaŋ ra bora dumey kul goo teeyan kaŋ ra alhabarey kaŋ duwandi komin hinkaa ra ga laasaabandi.
- Fillayan-tirira kaŋ ga alhabar ceeciyanoo goyoo timmadi goyoo nafawey fondo-ra ir ga hin ka hara.
- Kominey nda koyrawey wakiiley yaddayanoo nda alhabar ceeciyanoo kaŋ tee komin hinkaa ra ka tun sennikassinay hakiikantaa kaŋ tee kominey wakiiley nda borey kaŋ ga nafa nda (soogey nda woyey) kominey goyey.

 

This report is produced by YouthPower Learning grantee, the Eurasia Foundation of Central Asia.

Download:

Discuss

Your name